Entidade declarada de utilidade pública

ESCOLA DE FAMILIAS

Un obxectivo prioritario da asociación dende que se constituíu foi o do apoio mutuo. Crear un espazo para a información, o asesoramento e o diálogo, onde as persoas que ven alterada a súa vida pola enfermidade dun familiar atopen acougo e aprendan a manexar esa situación.

Desenvólvese en parte, coa subvención concedida polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade con cargo á asignación tributaria do imposto sobre a renda das persoas físicas.