Aviso legal e política de privacidade

TITULARIDADE

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, faise constar que esta páxina corresponde á entidade:

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL
Domicilio: C/ ILLA COELLEIRA, 3 BAIXO DEREITA 27002 LUGO
CIF: G27198977
Tfno: 982 251 602
Mail: [email protected]
Web: www.alume.org
Inscrición da entidade: Rexistro Provincial de Asociacións de Lugo co número 1997-1662-1

Podes dirixirche de calquera forma para comunicarche connosco.

Reservámonos o dereito para modificar ou adaptar a presente Política de Privacidade en calquera momento. Recomendámosche revisar a mesma, e se che rexistraches e accedes á túa conta ou perfil, informaráseche das modificacións.

Se es algún dos seguintes colectivos, consulta a información despregable:

Que datos recompilamos a través da Web?

Podemos tratar o teu IP, que sistema operativo ou navegador usas, e mesmo a duración da túa visita, de forma anónima. Se nos facilitas datos no formulario de contacto, identificarasche para poder contactar contigo, no caso de que sexa necesario.

Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • Información de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Realizar análise e melloras na Web.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación e consentimento do interesado: Naqueles casos onde para realizar unha solicitude sexa necesario cumprimentar un formulario e facer un «click» no botón de enviar, a realización do mesmo implicará necesariamente que foi informado e outorgou expresamente o seu consentimento ao contido da cláusula anexada ao devandito formulario ou aceptación da política de privacidade. Todos os nosos formularios contan co símbolo * nos datos obrigatorios. Se non facilitas eses campos, ou non marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, non se permitirá o envío da información. Normalmente ten a seguinte fórmula:
  • Lin e autorizo o tratamento dos meus datos e dirección electrónica, incluíndo a recepción de información comercial, segundo o establecido na política de privacidade da ASOCIACIÓN ALUME SAÚDE MENTAL
  • Non desexo recibir información dos servizos da ASOCIACIÓN ALUME SAÚDE MENTAL no futuro.

Con que finalidades imos tratar os seus datos persoais?

Informámoslle que os seus datos serán tratados coa finalidade de poder xestionar e tramitar a admisión e o correspondente seguimento do usuario na nosa asociación, permitindo o cumprimento das funcións lexitimas da entidade e dos seus departamentos. En función da intervención desenvolvida, poderán realizarse análise de perfís para mellorar a situación persoal e social do usuario. Os datos manteranse durante 10 anos unha vez finalizada a nosa intervención. Aos 5 anos serán bloqueados, quedando a disposición exclusiva de Xuíces e Tribunais, Ministerio Fiscal ou Administracións Públicas competentes.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é o cumprimento de obrigacións legais do responsable e o teu consentimento.

Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Información por medios electrónicos, que versen sobre a túa solicitude.
 • Información comercial ou de eventos por medios electrónicos, sempre que exista autorización expresa.
 • Xestionar os servizos administrativos, de comunicacións e de loxística realizados polo Responsable.
 • Facturación.
 • Realizar as transaccións que correspondan.
 • Facturación e declaración dos impostos oportunos.
 • Xestións de control e recobro.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é a aceptación dunha relación contractual, ou na súa falta o teu consentimento ao contactar connosco ou ofrecernos os seus produtos por algunha vía.

Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Organización das actuacións necesarias para a consecución dos fins da asociación.
 • Xestión interna e cumprimento legal da mesma.
 • Convocatoria de xuntas.
 • Realizar as transaccións ou a cobranza de cotas que correspondan.
 • Declaración dos impostos oportunos.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é contractual, a aceptación do disposto no acta constitutiva e nos estatutos da Asociación.

Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Contestar as túas consultas, solicitudes ou peticións.
 • Xestionar o servizo solicitado, contestar a túa solicitude, ou tramitar a túa petición.
 • Relacionarnos contigo e crear unha comunidade de seguidores.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A aceptación dunha relación contractual na contorna da rede social que corresponda, e conforme ás súas políticas de Privacidade:
Facebook http://www.facebook.com/policy.php?ref=pf
Instagram https://help.instagram.com/155833707900388
Twitter http://twitter.com/privacy

Durante canto tempo imos manter os datos persoais?

Só podemos consultar ou dar de baixa os teus datos de forma restrinxida ao ter un perfil específico. Tratarémolos tanto tempo como o teu déixesnos seguíndonos, sendo amigos ou dándolle a “gústame”, “seguir” ou botóns similares. Calquera rectificación dos teus datos ou restrición de información ou de publicacións debes realizala a través da configuración do teu perfil ou usuario na propia rede social.

Con que finalidades imos tratar os teus datos persoais?

 • Organización de procesos de selección para a contratación de empregados.
 • Citarche para entrevistas de traballo e avaliar a túa candidatura.
 • Se nos deches o teu consentimento, poderémosllo ceder a empresas colaboradoras ou afíns, co único obxectivo de axudarche a atopar emprego.
 • Se marcas o checkbox de aceptación da política de privacidade, dásnos o teu consentimento para ceder a túa solicitude de emprego ás entidades que compoñen o grupo de empresas co obxectivo de incluírche nos seus procesos de selección de persoal
Así mesmo, comunicámosche que transcorrido un ano desde a recepción do teu currículo vitae, procederemos á súa destrución segura.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos teus datos?

A base legal é o teu consentimento inequívoco, ao enviarnos o teu CV.

Incluímos datos persoais de terceiras persoas?

Non, como norma xeral só tratamos os datos que nos facilitan os titulares. Se nos achegas datos de terceiros, deberás con carácter previo, informar e solicitar o seu consentimento ás devanditas persoas, ou pola contra exímesnos de calquera responsabilidade polo incumprimento deste requisito.

Realizaremos comunicacións por medios electrónicos?

Só se realizarán para xestionar a túa solicitude, se é un dos medios de contacto que nos facilitou. Se realizamos comunicacións comerciais serían previa e expresamente autorizadas por tí.

Que medidas de seguridade aplicamos?

Podes estar tranquilo: Adoptamos un nivel óptimo de protección dos Datos Persoais que manexamos, e instalamos todos os medios e medidas técnicas á nosa disposición segundo o estado da tecnoloxía para evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos Datos Persoais.

A que destinatarios comunicaranse os teus datos?

Os teus datos non se cederán a terceiros, salvo obrigación legal. En concreto comunicaranse á Axencia Estatal da Administración Tributaria e a bancos e entidades financeiras para a cobranza do servizo prestado ou produto adquirido. Como aos encargados do tratamento necesarios para a execución do acordo. Cando llo ordenemos, terán acceso á nosa web a empresa de desenvolvemento e mantemento web, ou a de aloxamento. As mesmas terán asinado un contrato de prestación de servizos que lles obriga a manter o mesmo nivel de privacidade que nós. Calquera transferencia internacional de datos ao usar aplicacións americanas, estará adherida ao convenio Privacy Shield, que garante que as empresas de software americano cumpren as políticas de protección de datos europeas en materia de privacidade.

Que Dereitos tes?

 • A saber se estamos a tratar os teus datos ou non.
 • A acceder aos teus datos persoais.
 • A solicitar a rectificación dos teus datos se son inexactos.
 • A solicitar a supresión dos teus datos se xa non son necesarios para os fins para os que foron recollidos ou se nos retiras o consentimento outorgado.
 • A solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nalgúns supostos, nese caso só os conservaremos #de acordo con a normativa vixente.
 • A portar os teus datos, que che serán facilitados nun formato estruturado, de uso común ou lectura mecánica. Se o prefires, podémosllos enviar ao novo responsable que nos designes. Só é válido en determinados supostos.
 • A presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos ou autoridade de control competente, se crees que non che atendemos correctamente.
 • A revogar o consentimento para calquera tratamento para o que consentises, en calquera momento.
Se modificas algún dato, agradecémosche que nolo comuniques para mantelos actualizados.

Queres un formulario para o exercicio de Dereitos?

 • Temos formularios para o exercicio dos teus dereitos, pídenolos por email ou se o prefires, podes usar os elaborados pola Axencia Española de Protección de Datos ou terceiros.
 • Estes formularios deben ir asinados electronicamente ou ser acompañados de fotocopia do DNI.
 • Se che representa alguén, debes achegarnos copia do seu DNI, ou que o firme coa súa firma electrónica.
 • Os formularios poden ser presentados presencialmente, enviados por carta ou por mail na dirección do Responsable ao comezo deste texto.

Canto tardamos en contestarche ao Exercicio de Dereitos?

Depende do dereito, pero como máximo nun mes desde a túa solicitude, e dous meses se o tema é moi complexo e notificámosche que necesitamos máis tempo.

Tratamos cookies?

Se usamos outro tipo de cookies que non sexan as necesarias, poderás consultar a política de cookies na ligazón correspondente desde o inicio da nosa web.

Durante canto tempo imos manter os teus datos persoais?

 • Os datos persoais serán mantidos mentres sigas vinculado connosco.
 • Unha vez desvincúlesche, os datos persoais tratados en cada finalidade manteranse durante os prazos legalmente previstos, incluído o prazo no que un xuíz ou tribunal póidaos requirir atendendo ao prazo de prescrición de accións xudiciais.
 • Os datos tratados manteranse en tanto non expiren os prazos legais aludidos anteriormente, se houbese obrigación legal de mantemento, ou de non existir ese prazo legal, ata que o interesado solicite a súa supresión ou revogue o consentimento outorgado.
O acceso e/o uso deste portal de ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL atribúe a condición de USUARIO, que acepta, desde o devandito acceso e/o uso, as Condicións aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en diante, «os contidos») na internet pertencentes a ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL. ou aos seus licenciantes aos que o USUARIO poida ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade esténdese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos. No devandito rexistro o USUARIO será responsable de achegar información veraz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ao USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprométese a facer un uso adecuado dos contidos e servizos que ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL pode ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativo, a non empregalos para (i) incorrer en actividades ilícitas, ilegais ou contrarias á boa fe e á orde pública; (ii) difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; (iii) provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos de ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL, dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou calquera outros sistemas físicos ou lóxicos que sexan susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados; (iv) tentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas de correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL resérvase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e achegas que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra a mocidade ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, non resultasen adecuados para a súa publicación. En calquera caso, ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL non será responsable das opinións vertidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL por si ou como cesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imaxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, selección de materiais usados, programas de computador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL ou ben das súas licenciantes. Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artigos 8 e 32.1, parágrafo segundo, da Lei de Propiedade Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web, con fins comerciais, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización de ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL. O USUARIO comprométese a respectar os dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial titularidade de ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL. Poderá visualizar os elementos do portal e mesmo imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu computador ou en calquera outro soporte físico a condición de que sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivese instalado no as páxinas de ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL.
Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática a dirección IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Unha dirección IP é un número asignado automaticamente a un computador cando esta conéctase a Internet. Toda esta información é rexistrada nun ficheiro de actividade do servidor debidamente rexistrado que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións unicamente estatísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servizos web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL non se fai responsable, en ningún caso, dos danos e prexuízos de calquera natureza que puidesen ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contidos, a pesar de adoptar todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL resérvase o dereito de efectuar sen aviso previo/previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparezan presentados ou localizados no seu portal.
No caso de que en ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL dispuxésense ligazóns ou hipervínculos facía outros sitios da internet, ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL non exercerá ningún tipo de control sobre os devanditos sitios e contidos. En ningún caso ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL asumirá responsabilidade algunha polos contidos dalgunha ligazón pertencente a un sitio web alleo, nin garantirá a dispoñibilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún de devanditos hipervínculos ou outros sitios da internet. Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL resérvase o dereito para denegar ou retirar o acceso a portal e/o os servizos ofrecidos sen necesidade de aviso previo/previo aviso, a instancia propia ou dun terceiro, a aqueles usuarios que incumpran as presentes Condicións Xerais de Uso.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL perseguirá o incumprimento das presentes condicións así como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civís e penais que lle poidan corresponder en dereito.
ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL poderá modificar en calquera momento as condicións aquí determinadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen. A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas.
O sitio web utiliza técnicas de seguridade da información xeralmente aceptadas na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado aos datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efectos da correspondente autenticación dos controis de acceso. Todo proceso de contratación ou que conleve a introdución de datos persoais de carácter alto (saúde, ideoloxía,…) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura (Https://…), de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica.
A relación entre ASOCIACIÓN ALUME SAUDE MENTAL e o USUARIO rexerase pola normativa española vixente e calquera controversia someterase aos Xulgados e tribunais que corresponda.