Política de Calidade

MISIÓN
ALUME é un Centro de Rehabilitación Psicosocial e Laboral que presta atención diúrna, globalizadora e multidisciplinar a persoas con Trastorno Mental Severo estables e aos seus familiares. O obxectivo é rehabilitar e integrar socialmente aos usuarios.

VISION
ALUME quere ser unha entidade consolidada e dinámica, capaz de responder as necesidades cambiantes dos usuarios e familiares con eficacia e axilidade.

VALORES
1. Igualdade: trabállase desde a igualdade pola igualdade das persoas con TMS.
2. Compromiso: como entidade sen ánimo de lucro, o traballo no CRPL esixe unha alta implicación persoal.
3. Calidade asistencial, mellora continua.